Untitled Document
 
     
 
 
   
 
작성일 : 08-01-01 09:00
[동영상]기업 소유지배구조 개선(주요부분편집)
 글쓴이 :
조회 : 3,735  
   http://www.chae21.net/media/순환출자심포지움(7분).wmv [1203]
05년 10월 19일 기업 소유지배구조 개선 세미나 주요부분
사회 :
채수찬 의원
토론 : 
임영재 박사KDI연구위원
          이인권 박사한국경제연구원 선임연구위원
          이동규 국장공정위 정채국장
   

 
   
 

select count(*) as cnt from g4_login where lo_ip = '54.234.190.237'

145 : Table './chae21net/g4_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/board.php